Posiedzenie Rady Społecznej

Uroczyste, ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu odbyło się 23 kwietnia br. W trakcie spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała i podjęła dwie ważne dla ZOZ-u uchwały: o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz z oceną (raportem) sporządzonym przez biegłego Rewidenta oraz o podziale zysku z działalności ZOZ w roku 2023.

W drugiej części posiedzenia Przewodniczący Rady, p. Starosta Tomasz Kranc wyraził podziękowania za udział w pracach Rady przypominając m.in., że pierwsze posiedzenie Rady tej kadencji odbyło się 11 czerwca 2019 roku i od tego czasu Rada odbyła 19 posiedzeń (w tym jedno zdalnie), podejmując łącznie 34 uchwały. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady podkreślał zaangażowanie radnych powiatu wągrowieckiego na rzecz rozwoju Szpitala, w szczególności poprzez podjęcie decyzji o przeznaczaniu w kolejnych latach wielomilionowych środków na modernizację i doposażenie, aby stworzyć jak najlepsze warunki leczenia dla pacjentów oraz pracy dla kadry medycznej.

Głos zabrał następnie Dyrektor ZOZ w Wągrowcu, który przypomniał najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Szpitalu w okresie minionych pięciu lat. Okres ten był czasem licznych, wręcz historycznie ważnych zdarzeń w życiu jednostki: modernizacji i rozbudowy budynku głównego Szpitala (prace na obiekcie czynnym), podjęcie i wykonywanie nowych zadań przez ZOZ w okresie pandemii, wzmocnienie zasobów ratownictwa medycznego, wdrożenie systemu EDM i cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie ZOZ-u do systemu „sieci szpitali” i odpracowanie tzw. długu zdrowotnego czy wreszcie realizacja „Programu naprawczego” i uruchomienie nowych zakresów świadczeń.

Dyrektor ZOZ przekazał także informacje o bieżącej działalności (kontrakt szpitalny z NFZ za miesiąc marzec br. został wykonany na poziomie 126,30%, a narastająco za okres I kwartału br. – na poziomie 117,99%), sytuacji organizacyjno-kadrowej Szpitala oraz o planach na najbliższe miesiące i lata.

Zamykając posiedzenie, Starosta Wągrowiecki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przekazali wszystkim obecnym imienne podziękowania za udział w pracach Rady oraz życzenia osobistej pomyślności.

Sprawozdanie z badania ZOZ Wągrowiec 2023 [PDF]