Zakład opiekuńczo-leczniczy

dr n. med. Błażej Ciesielczyk

Specjalista chirurgii ogólnej

Tel. +48 67 26 81 573

e-mail: zol@szpitalwagrowiec.pl


Pielęgniarka oddziałowa
lic. Lila Kreczmer

 

 


Telefony:
Dyżurka lekarska:          +48 67 26 81 573
Dyżurka pielęgniarska: +48 67 26 81 536


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest jednostką zapewniającą całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponuje obecnie 38 łóżkami.

24 kwietnia 2015 roku oddano do użytku nowy budynek Zakładu z Pracownią Fizjoterapii. W nowej części ZOL-u znajdują się nowoczesne pomieszczenia rehabilitacyjne, pomieszczenia do fizjoterapii. Będą tu także nowe sale dla chorych przechodzących rehabilitację. To miejsce, w którym pacjenci wracają do pełni sił po zabiegach, operacjach, miejsce, gdzie mają zapewnioną opiekę, ale i miejsce, gdzie rodziny mogą uczyć się opieki nad nimi w przyszłości w domu.

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje się w drodze decyzji Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wągrowcu. Pacjent jest wpisywany na kolejkę oczekujących i wyznaczony jest mu orientacyjny termin przyjęcia.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:

– Pisemny wniosek o wydanie skierowania do ZOL wraz ze zgodą wnioskodawcy na odpłatność za pobyt w tym zakładzie
– e-Skierowanie
– Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji
– Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub społeczną zakładu opieki zdrowotnej
– Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego.
– Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie w szczególności: decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty lub decyzję o przyznaniu zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej
– Wynik badania wykluczającego infekcję wirusem Sars-Cov-2 (szczegóły)

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek
2. Wywiad pielęgniarski
3. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (wg skali Barthel)
4. Oświadczenie opiekuna
5. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
6. Poręczenie za spłatę należności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pacjenta


GALERIA ZDJĘĆ