Rozbudowa szpitala

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, zgodnie z wolą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, przystąpił do przygotowania koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.

W związku z zawarciem umowy celowej z Powiatem Wągrowieckim została przyznana dla ZOZ dotacja z budżetu Powiatu na zadanie projektowe pn. „Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

Rozbudowa budynku głównego szpitala umożliwi sprostanie wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


Realizując wolę Zarządu Powiatu Wągrowieckiego zawarto umowę z firmą EDAN z siedzibą we Wrocławiu, wyłonioną w trybie zamówienia publicznego.

Aktualnie odbywają się cykliczne konsultacje pomiędzy projektantami, a Kierującymi i Zarządzającymi Oddziałami Szpitalnymi oraz Kierownikami pozostałych Komórek Organizacyjnych.


Poniżej przedstawiamy aktualny ramowy schemat koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej inwestycji.

Prezentacja rozbudowy szpitala

 

Podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym Kontraktu

W dniu 27.10. 2017 r. w siedzibie ZOZ-u zawarta została umowa z wyłonionym w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podmiotem, który pełnił będzie funkcję Inwestora Zastępczego Kontraktu na rzecz realizacji zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”.

Czynności inwestycyjne na podstawie przedmiotowej umowy pełniło będzie Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Zgodnie z zawartą umową, do zadań Inwestora Zastępczego należało będzie w szczególności:

– przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszystkich czynności oraz postępowań niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia i kompleksowej realizacji inwestycji,

– przygotowanie oraz przeprowadzenie w imieniu ZOZ-u postepowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”),

– sprawdzenie i zaopiniowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

– powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz nadzór nad ich pracą,

– rozwiązywanie problemów i ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych pomiędzy ZOZ-em a generalnym wykonawcą,

– potwierdzanie etapów wykonywania robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,

– dokonanie odbioru oraz sporządzanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych.

Strony umowy ustaliły, że całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego, tj. dostosowanie infrastruktury Szpitala do wymogów określonych przepisami wydanymi przez Ministra Zdrowia, nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest sp. z o.o. to firma z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie organizowania i zarządzania robotami budowlanymi. Wykonywała liczne projekty na rzecz inwestorów z sektora publicznego, m.in. w trakcie budowy nowego obiektu AWF w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, czy Szpitala Powiatowego w Międzychodzie. W latach 2009-11 firma pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa Aquaparku w Wągrowcu”.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zaprezentowana zostanie opinia Inwestora Zastępczego na temat dotychczas wykonanych przez ZOZ prac (w tym analiza przekazanego Programu funkcjonalno-użytkowego) oraz wskazany zostanie harmonogram działań wynikających z zawartej z ZOZ-em umowy.

Umowę zawierają: dr Przemysław Bury oraz inż. Jerzy Korolewicz