Fundusze unijne

Wągrowiec, 12-03-2024

Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii COVID-19

Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego SOR w Wągrowcu oraz doposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej poprzez zakup tomografu komputerowego – jednostek działających w ramach ZOZ w Wągrowcu, będącego jedynym szpitalem powiatowym w powiecie wągrowieckim, który posiada umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i jego odporności na obszarze powiatu wągrowieckiego jak i całej Wielkopolski oraz naprawę skutków pandemii COVID-19, które miały wpływ na działalność szpitala powiatowego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (będącego szpitalem II poziomu zabezpieczenia COVID-19). Realizacja projektu pozwoli na efektywniejszą ochronę zdrowia i życia pacjentów, zapewnienie optymalnej dostępności do usług zdrowotnych oraz polepszenie ich jakości.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sys. ochrony zdrowia na obszarze pow. wągrowieckiego jak i całej Wielkopolski i naprawa skutków pandemii COVID-19, które miały wpływ na działalność szpitala powiatowego – ZOZ w Wągrowcu (szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19). Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu udzielania świadczeń zdrowotnych i podniesienia jakości usług zdrowotnych, w tym realizowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego w ramach SOR w Wągrowcu i Pracownię Tomografii Komputerowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmie zakup ambulansu typu C i tomografu komputerowego. Ambulans typu C jest nowoczesnym pojazdem, w którym zastosowano najlepsze rozwiązania związane z ergonomią pracy i komfortem pacjenta. Poprzez zakup nowego ambulansu zostanie wyeliminowany problem awarii i wyłączeń z eksploatacji. Nowy pojazd pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej.

Nowoczesny tomograf komputerowy usprawni proces udzielania świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki komputerowej w regionie (zostanie zapewniona większa dostępność do badań diagnostycznych), a z uwagi na mniejszą emisję promieniowania zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa dla pacjentów i kadry medycznej. Realizowany projekt dotyczy wsparcia podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach leczenia szpitalnego. Wskazany zakres projektu jest zgodny z regionalnymi i lokalnymi potrzebami wynikającymi z aktualnych danych statystycznych. Projekt odpowiada na potrzeby wynikające z analiz MZ – Mapy potrzeb zdrowotnych 2020. Potrzeba projektu wynika ze zaktualizowanej Strategii Rozwoju Woj.Wlkp. do 2020r. Projekt jest zgodny z działaniami dot. zapewnienia mieszkańcom województwa optymalnej dostępności do usług zdrowotnych i polepszenia jakości świadczonych usług medycznych z uwzględnieniem priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej, które obejmują rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

Osiągnięte efekty rzeczowe projektu to:

– Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 2 395 457,00 PLN

– Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 1 999 537,13 PLN

Całkowity koszt projektu: 3 012 216,52 zł, w tym koszty kwalifikowalne 1 999 537,13 zł.

Głównymi odbiorcami projektu będą pacjenci ZOZ w Wągrowcu, będący mieszkańcami województwa wielkopolskiego, w szczególności powiatu wągrowieckiego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

iispasekdolny

Wągrowiec, 11-03-2024

 

Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności leczniczej w zmodernizowanym budynku głównym Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

I.                         Zakup wyposażenia medycznego dla Bloku operacyjnego i Sali nadzoru poznieczuleniowego (m.in. Aparat RTG typu ramię C; Nóż harmoniczny (zestaw wraz z pakietem końcówek jednorazowego użytku) (1 zestaw); Stół operacyjny elektrohydrauliczny; Stół operacyjny ortopedyczny, elektrohydrauliczny wraz z przystawkami; Zestaw endoskopowy (gastroskop, kolonoskop, źródło światła, procesor, monitor, wózek); Kardiomonitor).

II.                       Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału położniczo-ginekologicznego t.j.: Zestaw histeroskopowy (wieża, tor wizyjny, instrumentarium); Aparat USG (z głowicą do badań gin., color Doppler); Łóżko bariatryczne, elektryczne + stolik; Aparaty EKG ze stolikiem (2 szt.); Wózki do przewożenia chorych (2 szt.)).

III.                    Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału wewnętrznego (m.in. Aparat USG (z głowicami do badań naczyniowych, color Doppler, echo serca); Stanowisko centralnego monitorowania parametrów życiowych).

Cele nakreślone dla inwestycji wynikają bezpośrednio z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w województwie. Najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu w woj. wielkopolskim były urazy, zatrucia i inne określone skutki czynników zewnętrznych -19,67%, a następnie choroby układu krążenia -12,26% (załącznik nr 15 MPZ str. 5). Inwestycja wpłynie zarówno na zwiększenie dostępności świadczonych usług medycznych jak i na poprawę ich jakości w zakresie wielu schorzeń tj.: choroby układu krążenia, układu oddechowego, kostno-stawowego i ginekologii. Celem ogólnym inwestycji jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Wielkopolski oraz zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia w przypadku przyszłych pandemii. Cel bezpośredni to podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w powiecie wągrowieckim. Obecnie głównym problemem występującym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jest niezadowalający stan zasobów sprzętowych z uwagi na przestarzałość sprzętu wysokie zużycie i awaryjność (zawodność), przez co występują ograniczenia w udzielaniu świadczeń medycznych. Wymiana posiadanego, zużytego sprzętu (np. stoły operacyjne, aparaty USG, wózki, pompy infuzyjne) oraz doposażenie w brakujący sprzęt, umożliwi podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz poprawi bezpieczeństwo pacjenta. Zaniechanie inwestycji uniemożliwi poprawę funkcjonowania Szpitala Powiatowego (jedynego w powiecie wągrowieckim zapewniającego opiekę medyczną dla ponad 69 tys. mieszkańców] i sprawności prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i hospitalizacji. Na koniec 2022 r. na wszystkich oddziałach szpitalnych było leczonych ponad 9300 pacjentów.

Wartość zakupionego sprzętu medycznego – wartość 1 970 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

iispasekdolny

Wągrowiec, 24-08-2020

 

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jako Biorący reprezentowany przez Przemysława Burego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu podpisał z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwanym Użyczającym umowę o użyczenie sprzętu medycznego w ramach Projektu:

„Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii      Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest użyczenie sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • respirator stacjonarny

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID-19

Całkowita wartość projektu: 67 629,60 PLN

iispasekdolny

Wągrowiec, 08-01-2018

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

www.dreamsart.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuję się udostępnić przynajmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

iispasekdolny

 

Wągrowiec, 08-01-2018

www.dreamsart.pl

W dniu 19 grudnia 2017 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jako Beneficjent reprezentowany przez Przemysława Burego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym
 • kardiomonitor c.o.
 • 4 kardiomonitory
 • aparat usg przyłóżkowy
 • 10 pomp infuzyjnych
 • łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonania zdjęć RTG
 • 4 łóżka szpitalne
 • stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości
 • lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna led przejezdna z modułem podtrzymania napięcia
 • konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 697 166,90 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 592 591,86 PLN

iispasekdolny

 

Wągrowiec, 29-11-2017

www.dreamsart.pl

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w dniu 31.01.2017 r. Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-0147/17 na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, został rozpatrzony pod względem kryteriów merytorycznych I i II stopnia przez Komisję Oceny Projektów z wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonej, przez powołaną przez Ministra Zdrowia Komisję Oceny Projektów, oceny merytorycznej I stopnia Wniosek o dofinansowanie uzyskał 42 punkty oraz spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia, tym samym projekt został przyjęty do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym
 • kardiomonitor c.o.
 • 4 kardiomonitory
 • aparat usg przyłóżkowy
 • 10 pomp infuzyjnych
 • łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonania zdjęć RTG
 • 4 łóżka szpitalne
 • stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości
 • lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna led przejezdna z modułem podtrzymania napięcia
 • konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 697 166,90 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 592 591,86 PLN

iispasekdolny

 

POIiS

W ramach projektu zakupiono Ambulans drogowy typu „C” marki Mercedes / AUTOFORM Sprinter 316 CDI wraz z wyposażeniem:
– Defibrylator LIFEPAK 12
– Respirator paraPAC P2D P20D
– Ssak OB 2012 ze słojem i uchwyt BSU 158
– Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S
– Nosze EFX1 składane w krzesło z oparciem stóp, pasami, prześcieradłem
– Transporter wielopoziomowy EX
– Krzesełko transportowe S-242
– Nosze podbierające Saver S-265
– Deska ortopedyczna MILLENNIA z unieruchomieniem głowy i pasami
– Usztywnienie kręgosłupa KED
– Kołnierz ortopedyczny wielorazowy, regulowany 449-P WIZ-LOC, kpl.1
– Szyny próżniowe, kpl.1
– Uruchomienie pediatryczne Pedi Pac 78
– Szyny Kramera (kpl.14 szt.)
– Ciśnieniomierz przenośny DuraShock
– Worek samorozprężalny dla dorosłych (40  cm H2O) – kompletny SR-001
– Worek samorozprężalny dla dzieci (40 cm H2O) – kompletny SR-002
– Worek samorozprężalny dla niemowląt kompletny SR-003
– Laryngoskop (zestaw MacIntosh, Miller)
– Termoboks
– Nożyczki ratownicze Perfect STR110410
– Stetoskop płaski do ciśnieniomierza
– Latarka diagnostyczna 4230

WRPO2

Informacja o przyznanej dotacji WRPO 2007-2013