Fundusze unijne

Wągrowiec, 24-08-2020

 

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jako Biorący reprezentowany przez Przemysława Burego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu podpisał z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zwanym Użyczającym umowę o użyczenie sprzętu medycznego w ramach Projektu:

„Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii      Covid-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest użyczenie sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • respirator stacjonarny

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID-19

Całkowita wartość projektu: 67 629,60 PLN

iispasekdolny

 

Wągrowiec, 08-01-2018

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

www.dreamsart.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuję się udostępnić przynajmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

iispasekdolny

 

Wągrowiec, 08-01-2018

www.dreamsart.pl

W dniu 19 grudnia 2017 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jako Beneficjent reprezentowany przez Przemysława Burego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu:

„Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym
 • kardiomonitor c.o.
 • 4 kardiomonitory
 • aparat usg przyłóżkowy
 • 10 pomp infuzyjnych
 • łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonania zdjęć RTG
 • 4 łóżka szpitalne
 • stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości
 • lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna led przejezdna z modułem podtrzymania napięcia
 • konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 697 166,90 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 592 591,86 PLN

iispasekdolny

 

Wągrowiec, 29-11-2017

www.dreamsart.pl

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w dniu 31.01.2017 r. Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-0147/17 na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, został rozpatrzony pod względem kryteriów merytorycznych I i II stopnia przez Komisję Oceny Projektów z wynikiem pozytywnym.

W wyniku przeprowadzonej, przez powołaną przez Ministra Zdrowia Komisję Oceny Projektów, oceny merytorycznej I stopnia Wniosek o dofinansowanie uzyskał 42 punkty oraz spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia, tym samym projekt został przyjęty do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

 • aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym
 • kardiomonitor c.o.
 • 4 kardiomonitory
 • aparat usg przyłóżkowy
 • 10 pomp infuzyjnych
 • łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej z funkcją pomiaru masy pacjenta oraz możliwością wykonania zdjęć RTG
 • 4 łóżka szpitalne
 • stół operacyjny mobilny z hydrauliczną regulacją wysokości
 • lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna led przejezdna z modułem podtrzymania napięcia
 • konwekcyjny system ogrzewania pacjenta

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju.

Całkowita wartość projektu: 697 166,90 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 592 591,86 PLN

iispasekdolny

 

POIiS

W ramach projektu zakupiono Ambulans drogowy typu „C” marki Mercedes / AUTOFORM Sprinter 316 CDI wraz z wyposażeniem:
– Defibrylator LIFEPAK 12
– Respirator paraPAC P2D P20D
– Ssak OB 2012 ze słojem i uchwyt BSU 158
– Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S
– Nosze EFX1 składane w krzesło z oparciem stóp, pasami, prześcieradłem
– Transporter wielopoziomowy EX
– Krzesełko transportowe S-242
– Nosze podbierające Saver S-265
– Deska ortopedyczna MILLENNIA z unieruchomieniem głowy i pasami
– Usztywnienie kręgosłupa KED
– Kołnierz ortopedyczny wielorazowy, regulowany 449-P WIZ-LOC, kpl.1
– Szyny próżniowe, kpl.1
– Uruchomienie pediatryczne Pedi Pac 78
– Szyny Kramera (kpl.14 szt.)
– Ciśnieniomierz przenośny DuraShock
– Worek samorozprężalny dla dorosłych (40  cm H2O) – kompletny SR-001
– Worek samorozprężalny dla dzieci (40 cm H2O) – kompletny SR-002
– Worek samorozprężalny dla niemowląt kompletny SR-003
– Laryngoskop (zestaw MacIntosh, Miller)
– Termoboks
– Nożyczki ratownicze Perfect STR110410
– Stetoskop płaski do ciśnieniomierza
– Latarka diagnostyczna 4230

WRPO2

Informacja o przyznanej dotacji WRPO 2007-2013