Deklaracja dostępności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalwagrowiec.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-11

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.