Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Wągrowcu. W posiedzeniu, które odbyło się 9 lipca br. wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, p. Natalia Pałczyńska, która przekazała oficjalne powołania do pełnienia funkcji. Skład Rady kadencji na lata 2024-2029 tworzą:

 • Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki/ Przewodniczący Rady Społecznej
 • Małgorzata Bejma – wskazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
 • Kinga Kluczyńska – wskazana przez Radę Powiatu
 • Alicja Żabska-Szymańska – wskazana przez Radę Powiatu
 • Iwona Tyll – wskazana przez Radę Powiatu
 • Łucja Wicher – wskazana przez Radę Powiatu
 • Grzegorz Bałdyga – wskazany przez Radę Powiatu
 • Anna Grzewińska – wskazana przez Radę Miasta Wągrowca
 • Arkadiusz Piekutowski – wskazany przez Radę Miasta Wągrowca
 • Radosław Ewertowski – wskazany przez Radę Gminy Wągrowiec
 • Urszula Wierzbicka – wskazana przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz
 • Aneta Jung – wskazana przez Radę Gminy Damasławek
 • Leszek Baczyński – wskazany przez Radę Gminy Wapno
 • Anna Twardowska – wskazana przez Radę Gminy Mieścisko
 • Hubert Czarnecki – wskazany przez Radę Miasta i Gminy Skoki.

Zadania Rad Społecznych działających przy podmiotach leczniczych określa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 799):
Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
2) doradczym kierownika.
2. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
e) (uchylona)
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Uchwała Rady Powiatu czerwiec 2024 [PDF]