Lokalny Punkt Edukacji Zdrowotnej

Choroba nowotworowa dziecka to w dalszym ciągu poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia oraz niezwykle trudny okres w życiu rodziny. W Polsce niestety większość dzieci diagnozowana jest zbyt późno, w najwyższych stadiach zaawansowania choroby, co znacząco zmniejsza szanse na uzyskanie remisji i trwałe wyleczenie. Zarazem zdaniem uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, współczesny postęp w tej dziedzinie przy wczesnym rozpoznaniu choroby daje szansę na wyleczenie niemal każdego pacjenta i pozwala jednocześnie na zastosowanie terapii mniej obciążających i o mniejszym ryzyku powikłań odległych.

Mając zatem na uwadze potrzebę wzmocnienia działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w porozumieniu z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, utworzył Lokalny Punkt Edukacji Zdrowotnej.

Zawarte formalnie 14 lutego br. Porozumienie przewiduje, że strony będą wspólnie realizowały prowadzony przez Fundację Program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej pod nazwą „Wielkopolska Onkologia Dziecięca” – adresowany do dzieci, rodziców oraz profesjonalistów ochrony zdrowia.

Fundacja zobowiązała się objąć patronatem Lokalny Punkt Edukacji Zdrowotnej w Wągrowcu oraz:

– przekazywać materiały edukacyjne i promujące Program,

– na bieżąco informować o działaniach realizowanych w ramach Programu i włączać do tych działań Lokalny Punkt Edukacji Zdrowotnej prowadzony przez ZOZ w Wągrowcu,

– udzielać wsparcia merytorycznego w zakresie zgodnym z celami Programu.

Działania objęte Programem finansowane są ze środków Funduszy Europejskich (Program Regionalny).

Koordynatorem Lokalnego Punktu Informacji Zdrowotnej w Wągrowcu ustanowiona została Pani mgr Karolina Purulak.

W ramach realizacji Programu zapraszamy pielęgniarki, pielęgniarzy oraz położne na bezpłatne szkolenie pt. „Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz następstwa leczenia chorób onkologicznych”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 18 lutego br. w trybie zdalnym.

Bieżące informacje na temat działań oraz materiały edukacyjne do pobrania dla rodziców i opiekunów znajdują się w zakładce „Dla profesjonalistów”.

Na zdjęciu: Maria Witak (Prezes Zarządu Fundacji) oraz dr Przemysław Bury (Dyrektor ZOZ w Wągrowcu).

 

CP1140355

CP1140360

 

 

Informacja o programie [PDF]

Szkolenie POZ [PDF]