NIK zakończył czynności kontrolne w Szpitalu

16 września bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kontrolę dotyczącą wyceny, wykonania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kontrolą objęto okres lat 2015-2020. Na wstępie weryfikacji pod względem zgodności z prawem poddano obowiązującą w jednostce Politykę rachunkowości, w tym dokumentację dotyczącą przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej i ewidencji analitycznej (rachunek kosztów). Przeanalizowana została działająca w Szpitalu architektura i funkcjonalność informatycznego systemu przetwarzania danych wraz z opisem odpowiednich algorytmów i parametrów, w szczególności pod kątem programowych zasad ochrony danych. Sprawdzono losowo wybrane z okresu lat 2015-2020 dowody księgowe, obowiązujące w ZOZ procedury zaciągania zobowiązań finansowych, a także dokumentację określającą szczegółowo zasady obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych. Następnie badaniu poddano funkcjonujący w jednostce wewnętrzny system kontroli zarządczej, zakres wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz inne, bardzo szczegółowe obszary działalności (np. sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów cywilno-prawnych czy sposób i kompletność prowadzenia ksiąg Bloku operacyjnego). Istotnym tematem kontroli była także współpraca Szpitala z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Czynności kontrolne Inspektorzy NIK zakończyli 18 listopada br. nie stwierdzając nieprawidłowości.