Przetarg nieograniczony. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, które będzie obejmowało modernizację i rozbudowę budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74 oraz zakup sprzętu i wyposażenia, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 512596-N-2020 z dnia 13.02.2020 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 13.02.2020 godz. 18.00) >> pdf doc

Załącznik nr 2.5 (specyfikacja techniczna)

(ost. akt. 13.02.2020 godz. 18.00) >> pdf doc

Zapytania

(ost. 19.02.2020 godz. 14.00) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 21.02.2020 godz. 14.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 23.02.2020 godz. 11.48) >> Unieważniono  –  Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.