Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów: 180101 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg; 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 800 kg; 180103 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) – 44000 kg; 180109 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 10 kg.

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące

Termin składania ofert: 18.02.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP (numer 512767-N-2019 z dnia 11.02.2019 r.  z późn. zm)

SIWZ  (ost. akt. 14.02.2019 godz. 08.30) >> pdf doc

Zapytania  (ost. akt. 14.02.2019 godz. 08.30) >>  pdf

Komunikaty  

(ost. akt. 18.02.2019 godz. 11.20) << Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 19.02.2019, godz. 15.20) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf