Przetarg nieograniczony. Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim w ramach zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów funkcjonowania szpitala.

Termin składania ofert:

09.08.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 550225-N-2017 z dnia 13.07.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 01.08.2017 godz. 12.00) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

Zbiorcze zestawienie ofert (ost. akt. 09.08.2017 godz. 11.30) >> pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Art. 92 ust. 1 pkt. 7) Ustawa PZP (ost. akt. 23.08.2017 godz. 13.30)Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie kompleksowej usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu z nadzorem inwestorskim w ramach zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów funkcjonowania szpitala –  ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.