Wyniki realizacji świadczeń za rok 2023

Oddział Wielkopolski NFZ w Poznaniu z dniem 26 stycznia br. zakończył proces sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych na rzecz Pacjentów w ramach zawartych umów z podmiotami leczniczymi. Tym samym możemy zaprezentować zasadnicze dane statystyczne i ekonomiczne dotyczące działania naszej jednostki za rok 2023.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku łącznie udzielono 50.104 świadczeń (przyjęcia w trybie stacjonarnym, ambulatoryjnym i wyjazdowym). W ramach lecznictwa stacjonarnego (szpital) leczono ogółem 12.587 pacjentów. Hospitalizowano 1.228 dzieci, 5.553 kobiet oraz 5.806 mężczyzn. W tym obszarze szczególną uwagę należy zwrócić na działalność Oddziału Chirurgicznego, który z perspektywy wielu lat wstecz odnotował najwyższe poziomy liczby przyjęć i wykonanych zabiegów. Operacyjnie leczono 1.715 Pacjentów. Stało się to możliwe m.in. dzięki uruchomieniu nowego Bloku operacyjnego, po zakończeniu działań inwestycyjnych sfinansowanych ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjęto ogółem 7.858 Pacjentów. Z tej grupy 1.049 Pacjentów skierowano do dalszego leczenia w oddziałach naszego Szpitala, natomiast 6.809 osób wypisano lub przekazano do dalszego leczenia w ośrodkach o wyższym poziomie referencyjnym (tj. do jednostek II i III poziomu sieci PSZ). W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przebywało w minionym roku 115 pacjentów.

W Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielono porad dla 7.538 Pacjentów (w tym dla 319 osób w miejscu zamieszkania). W pozostałych Poradniach ZOZ-u (Chirurgiczna, Rehabilitacyjna, Ginekologiczna, Pediatryczna, Zdrowia Psychicznego) w ramach zawartych z NFZ umów przyjęto łącznie 12.953 osoby.

W Pracowni Tomografii Komputerowej ZOZ w Wągrowcu przyjęto w celu diagnostyki 4.630 osób. W stosunku do roku 2022 jest to liczba nieco mniejsza – wynika ona jednak z faktu, że przez ok. 4 tygodnie Pracownia nie realizowała przyjęć planowych ze względu na wymianę aparatu TK na nowy zestaw.

ZOZ w Wągrowcu zabezpiecza rejon operacyjny przypisany w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W tym obszarze nasze zespoły ratownictwa były dysponowane ogółem do 4.029 wyjazdów (2.402 ZRM typu „P” oraz 1.627 typu „S”). Ponadto wykonano w ramach transportu medycznego 394 wyjazdy.

Poziom przyjęć Pacjentów wiąże się bezpośrednio z aspektem ekonomicznym – wielkością przypisanego do zrealizowania przez ZOZ tzw. „ryczałtu”. Ten element stanowi bowiem trzon finansowania działalności Szpitala. Z przyjemnością odnotowaliśmy już w pierwszym i drugim kwartale minionego roku bardzo dobry poziom realizacji świadczeń. Narastająco w tym okresie nasza jednostka znalazła się na pierwszym miejscu w zestawieniu wszystkich wielkopolskich szpitali powiatowych.

Wykonanie świadczeń przez Szpital w Wągrowcu w pierwszym kwartale wyniosło w stosunku do wynikającej z umowy z NFZ puli aż 154,76%. Po pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku wykonanie świadczeń PSZ wyniosło 124,78%. Finalnie za cały miniony rok wykonanie zamknięto poziomem 109,31%. Warto przypomnieć, że oczekiwany przez NFZ poziom wykonania wynikającego z umowy ryczałtu PSZ, nie powinien być niższy niż 98%. Wstępne podsumowania działalności jednostek ochrony zdrowia wskazują również, że ZOZ w Wągrowcu jest obecnie jedyną placówką, która w pełni rozliczyła świadczenia określane mianem tzw. „długu zdrowotnego”. Te pomyślne informacje rozliczeniowe z NFZ skutkują zarazem tym, że trzeci rok z rzędu zakończymy rok obrotowy z wynikiem potwierdzającym stabilność ekonomiczną ZOZ-u oraz dobrą płynność finansową.

Przy tej okazji serdecznie dziękuję zespołom medycznym i administracyjnym wszystkich jednostek organizacyjnych ZOZ-u za zaangażowanie oraz wysiłek związany z przyjęciami tak licznej grupy Pacjentów, dzięki czemu stworzony został solidny fundament dla finansowania działalności leczniczej w roku bieżącym i latach następnych.

Dziękuję również p. mec. Agnieszce Pachciarz, dyrektorowi WOW NFZ w Poznaniu, za niezwykle profesjonalną i merytoryczną współpracę na rzecz naszego wspólnego celu, którym jest przywracanie i wzmacnianie zdrowia mieszkańców powiatu wągrowieckiego, za wspieranie naszych inicjatyw, z nadzieją na kolejne lata równie owocnej współpracy.

dr Przemysław Bury, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu

Ryczałt PSZ I-VIII 2023 [PDF]