Otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Z początkiem lutego bieżącego roku zostało uruchomione Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. Ta nowa jednostka organizacyjna ZOZ-u działa całodobowo na potrzeby szpitala a także wykonuje analizy dla pacjentów ambulatoryjnych – na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub odpłatnie.

 

Laboratorium zostało wyłączone ze struktur ówczesnego szpitala 23 lat temu, a usługi analityki medycznej przez ten czas były zlecane podmiotowi zewnętrznemu. Obecnie ponownie Laboratorium będzie stanowiło jednostkę organizacyjną Szpitala. Decyzja taka została podjęta przez Dyrektora ZOZ-u m.in. z powodu bardzo znaczącego wzrostu cen usług diagnostyki laboratoryjnej na wolnym rynku. Analiza ekonomiczna wykazała, że bardziej racjonalnym sposobem zapewnienia szpitalowi świadczeń analityki medycznej będzie uruchomienie Laboratorium na bazie własnej, niż kupowanie tych usług w podmiotach komercyjnych. Dopełniono zatem wszelkich formalności niezbędnych do uruchomienia tego zakresu świadczeń, w szczególności utworzono zespół diagnostów laboratoryjnych o odpowiednich uprawnieniach, wyposażono laboratorium w niezbędny sprzęt (analizatory), zawarto umowy na dostawy odczynników oraz uzyskano akredytację w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, która prowadzi krajowy rejestr podmiotów uprawnionych do wykonywania usług z zakresu medycyny laboratoryjnej i analityki medycznej (nr wpisu 4163).

 

Kadrę Medycznego Laboratorium Diagnostycznego ZOZ w Wągrowcu tworzą:

  • Kierownik – Elżbieta Faryńska-Kozieł, PWZDL nr 01311, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr analityki medycznej (Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Pani Kierownik uzyskała dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie analityki klinicznej (Wydział Zdrowia w Pile, nr 21/98, 1998 r.) oraz dyplom potwierdzający tytuł specjalisty w dziedzinie „Laboratoryjnej diagnostyki medycznej” (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nr 17/12 z dnia 27.06.2012 r.), ukończyła także Kurs uzupełniający „Immunologia transfuzjologiczna” (Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, zaświadczenie nr 24/2009/U z dnia 01.04.2009 r.),
  • Karolina Mizgier-Dereżyńska, PWZDL nr 06339, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr analityki medycznej (Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), posiada Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „Laboratoryjna transfuzjologia medyczna” (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nr 05/12 z dnia 27.06.2012 r.) oraz ukończone szkolenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz do autoryzacji wyników (Zaświadczenie nr 30/2022 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z dnia 25.11.2022 r.).
  • Marta Muszyńska, PWZDL nr 19094, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr analityki medycznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy), ukończone szkolenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz do autoryzacji wyników (Zaświadczenie nr 10/2023 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy),
  • Natalia Dragon, PWZDL nr 18452, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr analityki medycznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy),
  • Marek Juda, PWZDL nr 00134, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr analityki medycznej (Akademia Medyczna w Lublinie), dr n. farm. (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), posiada Dyplom specjalisty w dziedzinie „Mikrobiologia medyczna” (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, nr 32/D/OKP/2012 z dnia 09.01.2012 r.), w trakcie szkolenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz do autoryzacji wyników,
  • Paweł Nikiel, PWZDL nr 10910, brak ograniczeń w wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, wykształcenie – mgr biologii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), posiada Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie analityki medycznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy), ukończył także szkolenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz do autoryzacji wyników (Zaświadczenie nr 14 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z dnia 11.10.2021 r.),
  • Renata Dych, technik analityki medycznej (Dyplom Ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu), ukończyła kurs uzupełniający z zakresu immunologii transfuzjologicznej uprawniający do wykonywania badań serologicznych z zakresu krwinki czerwonej pod nadzorem (Zaświadczenie nr 107/2012 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z dnia 11.10.2021 r.),
  • Renata Kopiejewska, technik analityki medycznej (Dyplom Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu), ukończyła szkolenie z zakresu immunologii transfuzjologicznej uprawniające do samodzielnego wykonywania badań z zakresu krwinki czerwonej bez prawa do autoryzacji wyników (Zaświadczenie nr 28/2017 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, data szkolenia 23-24.05.2017 r.),
  • Grażyna Wróblewska, technik analityki medycznej (Dyplom Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu), ukończyła kurs uzupełniający z zakresu immunologii transfuzjologicznej uprawniający do wykonywania badań serologicznych z zakresu krwinki czerwonej pod nadzorem (Zaświadczenie nr 82/2012 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, data szkolenia 05-07.11.2012 r.),
  • Dariusz Figaszewski, wykształcenie – technik analityki medycznej (Dyplom Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu), ukończył szkolenie z zakresu immunologii transfuzjologicznej uprawniające do samodzielnego wykonywania badań z zakresu krwinki czerwonej bez prawa do autoryzacji wyników (Zaświadczenie nr 29/2017 wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, data szkolenia 23-24.05.2017 r.).

 

Życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji zawodowej kadrze Laboratorium złożył w imieniu własnym oraz pozostałych radnych powiatu Starosta Wągrowiecki p. Tomasz Kranc, który przy tej okazji zapoznał się z organizacją pracy oraz wyposażeniem tej nowej jednostki organizacyjnej ZOZ-u.