Porozumienie z UAM w sprawie kształcenia studentów

Na początku grudnia minionego roku, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zwróciła się do Dyrektora ZOZ w Wągrowcu z propozycją nawiązania współpracy polegającej na wsparciu UAM w procesie zainicjowania i prowadzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Uniwersytet zamierza bowiem wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych w Pile uruchomić od najbliższego roku akademickiego kształcenie przyszłych lekarzy w pilskiej filii UAM. Po dokonaniu szczegółowych wzajemnych ustaleń, 26 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zawarte zostało oficjalne Porozumienie w tej sprawie. Ze strony Uniwersytetu dokument  podpisał prof. dr hab. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadr i rozwoju, a ze strony szpitala dyrektor ZOZ w Wągrowcu dr Przemysław Bury, przy kontrasygnacie Starosty Tomasza Kranca. Porozumienie ma charakter ramowy. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie planowanych przedsięwzięć będą każdorazowo regulowane pomiędzy Stronami w odrębnych umowach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem kształcenia dla kierunku lekarskiego, studia trwają 12 semestrów, a liczba godzin zajęć (w tym praktyk) nie może być niższa niż 5700. Po ukończeniu studiów, absolwenci kierunków lekarskich muszą przystąpić do jednolitego w skali kraju Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który jest organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Po ukończeniu stażu podyplomowego (13 miesięcy) i uzyskaniu „prawa wykonywania zawodu” młodzi lekarze podejmują decyzję o dalszym kierunku kształcenia, wybierając specjalizację zawodową oraz tryb jej uzyskania (rezydencki lub poza rezydencki). ZOZ w Wągrowcu jest podmiotem akredytowanym do realizowania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria oraz medycyna ratunkowa. Szkolenie, w zależności od programu danej specjalizacji, trwa od 4 do 6 lat i kończy się złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

 

image