Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu przystąpił do projektu naukowego realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, pod nazwą:

Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19.

Celem projektu jest określenie „profilu humanizacji” (w tym komunikacji klinicznej) w wybranych placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Jego przedmiotem jest zdiagnozowanie sytuacji pocovidowej w jednostkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej, subiektywnej perspektywy osób badanych  (ich życia osobistego, relacji pacjent-lekarz). Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałego personelu medycznego i niemedycznego. Rezultatem projektu będą rekomendacje dla ośrodków klinicznych oraz systemu szkolenia kadr medycznych, które po wdrożeniu mają na celu przeciwdziałanie szeroko pojętej dehumanizacji w ochronie zdrowia.

Badanie ma charakter zdalny i anonimowy. Polega na wypełnieniu ankiety, dostępnej na stronie internetowej:

www.humanizacja.pl

 

Serdecznie zapraszamy pacjentów oraz pracowników Szpitala do wzięcia udziału w tym badaniu.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, kierownik projektu

a1a2

Badanie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/COVID19/UW (Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2021/ABM/COVID19/UW).