Przywracamy porody rodzinne

Uprzejmie informujemy o przywróceniu możliwości porodu w naszym Szpitalu w obecności osoby towarzyszącej (tzw. porody rodzinne), z uwzględnieniem niżej określonych zasad bezpieczeństwa.

Zasady odbywania porodów rodzinnych w ZOZ Wągrowiec w warunkach obowiązującego stanu epidemicznego –

 1. W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość porodu z udziałem osoby towarzyszącej zależna jest od wyniku uzyskanego wywiadu epidemiologicznego – TRIAGE (ujemy wynik badania ankietowego rodzącej i osoby towarzyszącej oraz pomiar temperatury). Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny po analizie ankiety epidemiologicznej oraz ocenie sytuacji położniczej.
 2. Osoby planujące poród rodzinny powinny na co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakty z osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
 3. W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna osoba, zamieszkująca razem z pacjentką co najmniej 14 dni przed porodem.
 4. Postępowanie w dniu przyjęcia pacjentki do porodu:

Rodzącą oraz osobę towarzysząca obowiązują wytyczne dotyczące rozpoznania i postępowania z pacjentem zgłaszającym się do Szpitala w związku z występowaniem na terenie kraju COVID-19 wg algorytmu TRIAGE w szpitalach niezakaźnych.

 • Jeżeli wynik wywiadu jednego z ankietowanych jest dodatni, nie ma możliwości odbycia porodu rodzinnego; pacjentka traktowana jest jak osoba z podejrzeniem o zakażenie SARS-CoV-2 i poród odbywa się zgodnie z zasadami postępowania z pacjentką podejrzewaną o zakażenie tym patogenem.
 • Jeżeli wynik ankiety jest ujemny postępowanie jest zgodne z procedurami oddziału.
 • Osoba towarzysząca może zostać wprowadzona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu do 2 godzin po porodzie.
 • Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w Szpitalu musi nosić odzież ochronną (jednorazowy fartuch ochronny), rękawiczki i maskę. Poza tym obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Osoba towarzysząca powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób (2 metry).
 • Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.
 • Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej możliwe jest tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród.
 • W przypadku nagłego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca ma możliwość kangurowania noworodka w miejscu do tego wyznaczonym (nie może przebywać w sali operacyjnej).

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania poleceń personelu. W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie Szpitala.

 1. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren Szpitala.
 2. W dalszym ciągu utrzymane jest zarządzenie dotyczące braku możliwości jakiejkolwiek formy odwiedzin pacjentów w oddziałach Szpitala.

dr Przemysław Bury
Dyrektor ZOZ Wągrowiec

Schemat TRIAGE [PDF]