„Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ubiega się o dotację na projekt pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Projekt będzie realizowany w ramach: „programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 – PRIORYTET IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – działanie 9.1.- infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)”  Celem projektu jest poprawa jakości świadczeń medycznych oraz dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Wągrowcu do istniejących przepisów i jego nowoczesne wyposażenie. Tym samym realizacja projektu wpłynie na poprawę skuteczności funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Cele te zostaną osiągnięte dzięki nabyciu wyposażenia medycznego i niemedycznego dla ww. Oddziału.