Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynków Szpitala w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Termin składania ofert:

25.01.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 9091-2017 z dnia 17.01.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 17.01.2017 godz. 10.45) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 25.01.2017 godz. 11.30) >> pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Art. 92 ust. 1 pkt. 7) Ustawa PZP (ost. akt. 31.01.2017 godz. 11.00)Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”  ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.