Przetarg nieograniczony. Ubezpieczenie ZOZ Wągrowiec

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dzieli się na 4 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515400-7), Część 02 zamówienia: (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (CPV – 66516000-0), Część 03 zamówienia: (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia (CPV – 66516000-0). Część 04 zamówienia: a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV – 66516100-1), b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (CPV – 66512100-3), c) Ubezpieczenie autocasco (CPV – 66514110-0).

Termin składania ofert:

12.12.2016 r. godz. 11.45

16.12.2016 r. godz. 11.45  –  NOWY TERMIN


Ogłoszenie BZP

(numer 356801-2016 z dnia 01.12.2016 r.)

Ogłoszenie BZP – ZMIANA

(numer 362083-2016 z dnia 08.12.2016 r.)

SIWZ  http://www.eib.com.pl/

Komunikaty

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 23.12.2016, godz. 12.00) >> pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >> pdf