Konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-100 WĄGROWIEC UL. KOŚCIUSZKI 74

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz.618 z późn. zm)

OGŁASZA   KONKURS   OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego

 

Umowa dotycząca ww. świadczeń zawarta będzie na okres od 01 września 2016r. do 31 marca 2017r.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. l pkt. 1,2,4,5 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl oraz można je otrzymać w Kadrach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, tel.(67) 2681-593.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są: dział Kadr (67-2681-593), zastępca dyrektora ds. medycznych – lek. Krystyna Skrzycka, tel. (67) 2681-533,  z-ca Gł. Księgowego- Irena Budka, tel. (67) 2681-594.

Termin składania ofert upływa z dniem 29 sierpnia 2016 roku godz. 10.00. Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 sierpnia 2016r. roku o godz. 11.00 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Termin związania ofertą – 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Wągrowiec, 23.08.2016 r.

Do Pobrania: Warunki konkursu