KONKURS OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wągrowcu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.991 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Wewnętrznym

  -w terminie od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.08.2027 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy można otrzymać w Sekcji Kadr Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, tel.(067) 2681-593 lub pobrać ze strony internetowej  www.szpitalwagrowiec.pl.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – lek. specjalista chirurg Tomasz Bocianski, tel. (67) 2681-539,

Gł. Księgowa – mgr Aleksandra Wendland, tel. (67) 2681-594.

Sekcja Kadr – Stefania Janowiak lub Magdalena Waszyk  tel. (67) 2681-593,

Oferty należy składać do dnia: 25.06.2024 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2024r. o godzinie 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74. pok. nr 13.

Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie konkursu ofert, Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert i jego wynikach w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia, poprzez opublikowanie przez ZOZ w Wągrowcu ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZOZ w Wągrowcu –  www.szpitalwagrowiec.pl.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Informuje się o możliwości składania  protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert.

Konkurs ofert szczegóły