Powiatowe Forum Placówka Oświatowa „Humanitarna-Bezpieczna-Zdrowa”

W środę 13 marca 2024 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odbyło się Powiatowe Forum pod nazwą Placówka Oświatowa „Humanitarna-Bezpieczna-Zdrowa”, którego organizatorami byli Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Powiat Wągrowiecki.

W Forum udział wzięli przedstawiciele ponad czterdziestu instytucji i organizacji, które już od wielu lat współpracują z wągrowieckim PCK poprzez wspólną realizację różnorodnych programów edukacyjnych i akcji promujących zdrowy oraz bezpieczny styl życia.

W trakcie spotkania nie tylko podsumowano dotychczasowe działania, ale przede wszystkim szczegółowo zaprezentowano koncepcję „Szkół Promujących Zdrowie” zachęcając dyrektorów jednostek oświaty do rozważenia możliwości przyjęcia tej koncepcji jako podstawy Programu wychowawczego kierowanych przez siebie placówek.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Dyrektor ZOZ w Wągrowcu, pomimo dynamicznego rozwoju obszaru wiedzy klinicznej i technologii medycznych, w obliczu narastających potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, sprawność systemu opieki zdrowotnej niestety maleje. Jedyną możliwością odwrócenia tego trendu jest zwiększenie nakładów na promocję zdrowia oraz profilaktykę i dążenie do budowania – w szczególności wśród dzieci i młodzieży – świadomości zdrowotnej, kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz przekazywania wiedzy, w jaki sposób kontrolować zdrowie i dążyć do jak najszybszego wykrywania chorób. Jest to zadanie edukacyjne, które powinno być realizowane powszechnie przez placówki oświaty i wychowania.