Szpital otrzymał dofinansowanie unijne

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisana zastała w miniony piątek (21 kwietnia br.) umowa o dofinansowanie Projektu  pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii COVID-19”.

Zawarcie umowy poprzedzone było złożeniem wniosku wraz ze studium wykonalności do Konkursu ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Instrument REACT-EU EFRR”- działanie 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2012-2020.

Przedmiotem projektu jest odtworzenie i wzmocnienie potencjału infrastruktury Szpitala w obszarze ratownictwa medycznego i szybkiej diagnostyki, poprzez zakup w pełni wyposażonego, fabrycznie nowego ambulansu typu C oraz wymianę urządzeń w Pracowni Tomografii Komputerowej.

Całkowita wartość projektu: 1.999.537,13 zł (w tym 1.679.011,32 zł – środki unijne).

Warto przypomnieć, że Inicjatywa REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to plan Komisji Europejskiej mający na celu ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Istotna część środków z tego zakresu dedykowana została dla jednostek ochrony zdrowia, które musiały zmienić swój typowy  sposób funkcjonowania na działanie w warunkach kryzysowych.

W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę, wzięli także udział: p. Małgorzata Waszak-Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz p. Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki.