Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny

Uroczystość inauguracji działalności Ośrodka odbyła się 17 kwietnia br. w siedzibie Szpitala. ZOZ w Wągrowcu, w partnerstwie z wągrowieckim Stowarzyszeniem Primum Vivere przystąpił do realizacji tej tak potrzebnej formy świadczeń adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, wpisując się tym samym w tzw. nowy model ochrony zdrowia psychicznego – stanowiący część Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.

Eksperci wskazują, że jednym z zasadniczych współczesnych wyzwań dla zdrowia publicznego stała się ochrona zdrowia psychicznego. Problem zaburzeń i chorób psychicznych stał się szczególnie mocno odczuwalny także w naszym kraju w ostatnich latach. Do wzrostu rozpowszechnienia problemów psychicznych przyczyniła się epidemia COVID-19 oraz konieczność czasowego wprowadzenia związanych z nią ograniczeń (edukacja zdalna). Obecnie kolejnym wyzwaniem są negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego wojny toczącej się w Ukrainie oraz konieczność zapewnienia właściwego wsparcia dla osób dotkniętych tym konfliktem. Wysokie rozpowszechnienie dysfunkcji zdrowia psychicznego jest problemem globalnym – dane WHO wskazują, że blisko miliard ludzi na świecie doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego, również w okresie wieku rozwojowego.

Diagnoza i ocena zagrożeń dla zdrowia psychicznego zawarta w Narodowym Programie wskazuje, że praktycznie na terenie każdego powiatu powinna znaleźć się jednostka, dysponująca możliwościami diagnozowania i udzielania wsparcia członkom  lokalnej społeczności. Jednostka, która jest swoistym odpowiednikiem podstawowej opieki zdrowotnej dla osób doświadczających problemów natury mentalnej w funkcjonowaniu indywidualnym i/lub społecznym.

Aktualnie wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ nowy program organizacji opieki psychologicznej i psychiatrycznej zakłada trzy poziomy referencyjne: I poziom to właśnie Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie funkcjonuje zespół złożony z psychologów, psychoterapeutów i terapeuty środowiskowego, II poziom referencyjny – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (działa zespół leczenia środowiskowego – lekarz psychiatra, oddział dzienny) oraz III poziom referencyjny – Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (izba przyjęć/ oddział całodobowy, przyjęcia planowe oraz w sytuacji zagrożenia życia).

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży będzie funkcjonował zgodnie z założeniami nowego modelu opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, adresując swoją ofertę dla dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej (tj. w wieku poniżej 7 roku życia), dzieci realizującej obowiązek szkolny oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych (jednak nie później, niż do ukończenia 21 r.ż.). Opieką Ośrodka mogą zostać objęci także rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Ośrodek, działając na podstawie umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, oferuje:

  • diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

W ramach pomocy oferowanej w Ośrodku można skorzystać z następujących świadczeń:

– porada psychologiczna diagnostyczna,
– porada psychologiczna,
– sesja psychoterapii indywidualnej,
– sesja psychoterapii rodzinnej,
– sesja psychoterapii grupowej,
– sesja wsparcia psychospołecznego,
– wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Działalność Ośrodka jest oparta na idei pracy środowiskowej – zespół specjalistów przede wszystkim koncentruje się na współpracy z rodziną dziecka oraz z jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu NFZ zaleca wybór Ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej nie jest wymagane  skierowanie. Świadczenia udzielane są bezpłatnie. Rejestracja:  tel. 507 536 343, 530 612 619.

W uroczystości otwarcia Ośrodka wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, systemu ochrony zdrowia, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej. Zaproszenie przyjęła również W-ce Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia p. Dominika Szajnoga.