Kierownik Apteki – nabór

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik Apteki szpitalnej

(w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

 

Zakres zadań i obowiązków:

– szczegółowe zapoznanie się i znajomość obowiązującej struktury organizacyjnej ZOZ oraz procedur zakładowych (regulaminy, pragmatyki, ISO)

– wykonywanie funkcji Kierownika Apteki szpitalnej w zakresie określonym ustawą „Prawo farmaceutyczne”

– udział w pracach Komitetu terapeutycznego, przedkładanie propozycji optymalizowania kosztów farmakoterapii

– udział w przygotowywaniu materiałów poprzedzających zakupy produktów leczniczych i wyrobów medycznych w trybie zamówień publicznych

– realizowanie zamówień produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

– sprawdzanie dostaw (ilościowo i jakościowo)

– wydawanie leków i wyrobów medycznych zgodnie z zamówieniami do jednostek organizacyjnych ZOZ

– pełnienie nadzoru nad rezerwami strategicznymi oraz zapasami medycznymi gromadzonymi w celu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP

– prowadzenie sprawozdawczości i dokumentowanie realizowanych zadań

– podejmowanie innych, zleconych doraźnie czynności, zgodnych z kompetencjami zawodowymi Farmaceuty i potrzebami Pracodawcy.

            Oczekiwane kwalifikacje i kompetencje:

 

– prawo wykonywania zawodu farmaceuty

– doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej oraz posiadanie
tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej

– wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego

– samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu

– wysoki poziom poczucia odpowiedzialności, uczciwość i rzetelność

– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie – do ustalenia (kontakt: kom. 603 152 203).

Oczekiwany termin podjęcia zatrudnienia: od 1 lutego 2023 roku.

Aplikacje można przesyłać drogą pocztową na adres ZOZ w Wągrowcu do dnia 30 grudnia  2022 roku lub na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl