CBA zakończyło czynności sprawdzające

W połowie lutego bieżącego roku funkcjonariusze CBA podjęli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu czynności mające na celu m.in. sprawdzenie prawidłowości toku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala w Wągrowcu”. Drobiazgowej analizie poddano pełną dokumentację przetargową i dokumentację prowadzonych robót budowlanych (w tym dziennik budowy, protokoły odbioru robót oraz korespondencję pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą prac). Na tej podstawie dokonano weryfikacji przesłanek do zaistniałego odstąpienia przez Szpital od umowy (tj. powodów przerwania zadania inwestycyjnego). Przeanalizowana została także dokumentacja inwentaryzacji wykonanych robót oraz sposób ich rozliczenia (kary umowne, gwarancja bankowa).

Funkcjonariusze CBA zakończyli czynności analityczno-informacyjne nie ujawniając nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez Dyrektora ZOZ-u oraz pozostałych pracowników odpowiedzialnych za objęte sprawdzeniem zadanie inwestycyjne.