Unieważniono. II Postępowanie. Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

Termin składania ofert: 08.10.2019 godz. 10:00

Termin realizacji: 12 miesięcy


Ogłoszenie BZP numer 604141-N-2019 z dnia 01.10.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 01.10.2019 godz. 10.50) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

Unieważniono  – (ost. akt. 10.10.2019 godz. 11.45) >> Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) – nie złożono żadnej oferty