Informacja o zmianach organizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym związanych z wdrożeniem procedury MTS (Manchester Triage System).

Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze doskonalenie procedur działania, a poprzez to poprawę bezpieczeństwa pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z dniem 22 października bieżącego roku, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostanie wprowadzony system kwalifikacji przyjęć pacjentów w oparciu o model Manchester Triage System (MTS). Ratunkowa segregacja medyczna zgłaszających się pacjentów (tzw. triage) – to procedura polegająca na przyporządkowaniu pacjenta do jednej z grup pilności udzielenie pomocy. Celem tej procedury jest zapewnienie laminarnego przepływu pacjentów przez Szpitalny Oddział Ratunkowy, ponieważ w sytuacji ograniczonego zasobu kadr i środków nie jest możliwe udzielenie pomocy „jednoczasowo” wszystkim osobom zgłaszającym się w danym momencie. MTS umożliwia wyodrębnienie pacjentów, którym pomocy należy udzielić natychmiast od tych, którym pomoc może zostać udzielona w trybie odroczonym.

Należy przypomnieć, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje klasyczna kolejka wynikająca z kolejności zgłoszeń, a jedynym kryterium wyboru pierwszeństwa jest stan kliniczny zgłaszającego się pacjenta. Wobec powyższego, pacjenci zarówno dowiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego jak i zgłaszający się samodzielnie (ze skierowaniem od lekarza POZ lub bez skierowania), poddani zostaną wstępnej ocenie stanu zdrowia przez wykwalifikowanych pracowników na podstawie parametrów klinicznych, a następnie zakwalifikowani do odpowiedniej grupy. Podkreślenia wymaga fakt, iż dokonana przez doświadczonego ratownika medycznego lub pielęgniarkę kategoryzacja nie ma na celu kwalifikacji lub dyskwalifikacji do przyjęcia w SOR – ma natomiast ustalić kolejność w oczekiwaniu danego pacjenta na pierwszy kontakt z lekarzem, co zmniejsza ryzyko zbyt późnej reakcji ze strony personelu Oddziału w stosunku do pacjentów wymagających interwencji pilnej.

Istnieje wiele systemów oceny stanu pacjentów zgłaszających się do SOR. Jednym z najczęściej spotykanych jest wdrażany aktualnie w ZOZ w Wągrowcu system zgodny z procedurą MTS.  Zgodnie z tym podejściem wyróżnia się 5 grup związanych z określonym maksymalnym czasem oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, co wizualnie określa się przyporządkowaniem w dokumentacji medycznej każdemu pacjentowi odpowiedniego koloru (kodu):

  1. czerwony – pomoc natychmiastowa (bez oczekiwania na lekarza);
  2. pomarańczowy – pomoc bardzo pilna (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 10 minut);
  3. żółty – pomoc pilna (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 60 minut);
  4. zielony – pomoc odroczona (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 4 godz.);
  5. niebieski – pacjent odroczony (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 8 godz.).

 

Podsumowując: zgodnie z założeniami wdrażanej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym procedury MTS, pacjent zgłasza się z problemem zdrowotnym, a nie z rozpoznaniem. Na podstawie wywiadu i wstępnego badania dokonanego przez pielęgniarkę/ratownika medycznego, zostaje mu przydzielony kod (stopień) pilności badania lekarskiego. W przypadku zmiany stanu pacjenta, osoba kwalifikująca może zmienić kod pilności. Procedura MTS pozwala zatem zapewnić każdemu pacjentowi niezbędną pomoc w optymalnym czasie oraz usprawnia funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

TRIAGE