Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów: 180101 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg; 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) – 800 kg; 180103 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) – 38000 kg; 180109 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 10 kg. Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące

Termin składania ofert:

10.02.2017 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 18805-2017 z dnia 02.02.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 02.02.2017 godz. 13.30) >> pdf doc

Zapytania

(ost. akt. 07.02.2017, godz. 09.20) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 10.02.2017 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 13.02.2017, godz. 12.50) >> pdf