Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej niżej wymienionych oddziałów:

Oddziału Dziecięcego, Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Noworodków, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**, Bloku Operacyjnego,oraz pielęgniarki/położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego*

Szpitala Powiatowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul.Kościuszki 74

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia   20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) tj. posiadający:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo* i staż 1 rok pracy w szpitalu
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej

zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa* lub średnie wykształcenie medyczne

w zawodzie pielęgniarka* i staż 1 rok pracy w szpitalu

 • licencjat pielęgniarstwa* i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i staż 3 lata pracy w szpitalu
 • licencjat pielęgniarstwa* i kurs kwalifikacyjny i staż 4 lata pracy w szpitalu
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka* i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i staż 5 lat pracy w szpitalu
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i staż 7 lat pracy w szpitalu

* odpowiednio tytuł magistra na kierunku położnictwo, licencjat położnictwa, położna oraz pozostałe kwalifikacje określone w w/w rozporządzeniu w przypadku ubiegania się o stanowisko położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,

** o stanowisko pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego może ubiegać się pielęgniarka systemu, czyli dodatkowo musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 . poz. 757 z póź.zm.), oraz Rozporządzenie   MZ z dnia 03.11.2011r. ( Dz.U. 2015.poz.178 ) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska (kopie potwierdzone notarialnie),
 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki ( kopia potwierdzona notarialnie),
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w przypadku, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. zaświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 5 oraz 6 muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalwagrowiec.pl.

Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul.Kościuszki 74

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko ………………………………………………………………..”

                                                       (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.