Konkurs ofert na lekarskie świadczenia zdrowotne

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62-100 WĄGROWIEC

UL.KOŚCIUSZKI 74

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm)

OGŁASZA   KONKURS   OFERT

 

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 w :

– Oddziale Wewnętrznym wraz z Punktem Przyjęć – 37,5 godziny na tydzień,

– Oddziale Anestezjologii i IT wraz z Punktem Przyjęć– 37,5 godziny na tydzień,

b) w ramach dyżurów medycznych w dni robocze od 15.00 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta od 7.30 do 7.30 dnia następnego w Oddziałach: Anestezjologii i IT wraz z Punktem Przyjęć, Położniczo-Ginekologicznym wraz z Punktem Przyjęć,

c) w ramach dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Specjalistycznym Zespole Ratownictwa Medycznego „S”, ( godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru zgodnie w planem dyżurów uzgodnionym z Kierującym i Zarządzającym )

d) w ramach dyżuru „na wezwanie” w dni robocze od 15.00 do 7.30 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta od 7.30 do 7.30 dnia następnego dla Oddziału Anestezjologii i IT.

e) w Pracowni Tomografii Komputerowej – 16 godz. tygodniowo, oraz w ramach dyżuru na wezwanie wg harmonogramu ustalonego przez Kierownika TK,

f) w Poradni „K” – 38 godzin na tydzień,

g) w ramach dyżurów medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta od 8.00 do 8.00 dnia następnego,

 

w terminie od dnia :

01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. dla pkt 1 a),b),c),d),e),f),

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. dla pkt g),

 

Szczegółowe warunki konkursu, formularz ofertowy i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można otrzymać w Kadrach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, tel.: +48 67 26 81593.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są: dział Kadr, tel.:+48 67 26 81 593,

zastępca dyrektora ds. medycznych – lek. Krystyna Skrzycka, tel.: +48 67 26 81 533,

zastępca Głównego Księgowego – Irena Budka, tel.: +48 67 2681-594 .

Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74.

 

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

Informuje się o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Do pobrania: SWKO

Wągrowiec, 07.12.2015 r.