Nabór kandydatów na stanowisko: Pielęgniarki/Pielęgniarza z kompetencjami w dziedzinie leczenia żywieniowego

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarki/Pielęgniarza z kompetencjami w dziedzinie leczenia żywieniowego

(w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

 

Zakres zadań i obowiązków:

 

– szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną ZOZ oraz procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO)

– współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oddziałów szpitalnych w zakresie oceny prawidłowości odżywiania pacjenta; udział w planowaniu diety i doboru właściwej metody żywienia w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie opieki nad dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym

– udzielanie porad pielęgniarskich – przekazywanie pacjentom zasad leczenia żywieniowego

– prowadzenie szkoleń wewnętrznych w dziedzinie żywienia dojelitowego i pozajelitowego

– udział w pracach Komitetu terapeutycznego, przedkładanie propozycji optymalizowania kosztów leczenia żywieniowego

– współpraca z kierownikiem Apteki szpitalnej w zakresie obrotu środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego

– udział w przygotowywaniu materiałów poprzedzających zakupy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie zamówień publicznych

– prowadzenie sprawozdawczości i dokumentowanie realizowanych zadań, w tym monitorowanie prawidłowości kodowania procedur żywieniowych z katalogu 1c do rozliczenia z NFZ

– podejmowanie innych, zleconych doraźnie czynności, zgodnych z kompetencjami zawodowymi i potrzebami Pracodawcy.

 

Oczekiwane kwalifikacje i kompetencje:

 

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

– ukończony kurs kwalifikacyjny (pielęgniarstwo rodzinne, opieki długoterminowej,

internistyczne, chirurgiczne, anestezjologiczne i intensywnej terapii) lub

– ukończony kurs specjalistyczny (żywienie dojelitowe i pozajelitowe, podstawy opieki

paliatywnej, opieka nad pacjentem ze stomią jelitową)

– znajomość aktualnych rekomendacji żywienia dojelitowego i pozajelitowego, standardów
leczenia żywieniowego oraz zasad ordynacji diet przemysłowych

– mile widziane doświadczenie w leczeniu żywieniowym pacjentów w opiece domowej

– duża samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu

– wysoki poziom poczucia odpowiedzialności, uczciwość i rzetelność

– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie – do ustalenia (kontakt: tel. 67 26 81 559).

 

Aplikacje można przesyłać drogą pocztową na adres ZOZ w Wągrowcu do dnia 18 marca 2022 roku lub na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl