Nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

(w pełnym wymiarze czasu pracy)

Zakres zadań i obowiązków

– szczegółowe zapoznanie się z infrastrukturą techniczną ZOZ, wyposażeniem, aparaturą medyczną oraz wskazanymi obowiązującymi przepisami (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa prawo budowlane) i procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO)

– organizowanie oraz nadzorowanie utrzymania w należytym stanie infrastruktury budowlanej i instalacyjnej ZOZ-u (z wyjątkiem serwerowni i sieci komputerowej)

– monitorowanie ciągłości działania aparatury, urządzeń, instalacji i sieci, szczególnie w zakresie zapewnienia stałego oraz awaryjnego zabezpieczenia w energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gazy medyczne obiektów ZOZ

– współpraca z kierownikami podstawowych (medycznych) jednostek organizacyjnych ZOZ-u, szczególnie w zakresie procedury zgłaszania i usuwania awarii technicznych (budynki, instalacje) oraz napraw /serwisowania sprzętu i aparatury medycznej

– merytoryczne nadzorowanie realizacji zawartych z podmiotami zewnętrznymi (dostawcy, serwisanci) umów dotyczących utrzymania sprawności techniczno-eksploatacyjnej infrastruktury i wyposażenia ZOZ-u

– przygotowywanie zleceń zakupów lub napraw bieżących (przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych) oraz nadzorowanie i potwierdzanie ich prawidłowego wykonania (z wyłączeniem zakupów dokonywanych w trybie zamówień publicznych)

– prowadzeniu procesu wynajmu lub dzierżawy nieruchomości będących w dyspozycji ZOZ

– podejmowanie współpracy z podmiotami (instytucjami) zewnętrznymi w powierzonym przez Pracodawcę zakresie

– przekazywanie Głównemu Księgowemu ZOZ informacji o ujawnionych szkodach majątkowych w celu ich zgłoszenia ubezpieczycielowi

– branie udziału w przeprowadzaniu inwentaryzacji, oceny technicznej, kasacji lub likwidacji składników majątkowych ZOZ-u

– przedkładanie propozycji optymalizowania co do sposobu wykorzystywania zasobów technicznych i materiałowych ZOZ-u

– prowadzenie sprawozdawczości i dokumentowanie realizowanych zadań

– podejmowanie innych, zleconych doraźnie czynności, zgodnych z kompetencjami zawodowymi Pracownika i potrzebami Pracodawcy.

 

Organizacja czasu pracy:

½ na terenie obiektów szpitala, w tym w oddziałach (współpraca m.in. z pielęgniarkami oddziałowymi),

½ w administracji (praca przy komputerze)

 

Oczekiwane kompetencje:

– wykształcenie średnie techniczne lub wyższe

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

– mile widziane dodatkowe kursy, uprawnienia zawodowe (np. budowlane, instalacyjne, rzeczoznawcze, licencja zarządcy nieruchomości)

– duża samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu

– wysoki poziom poczucia odpowiedzialności, uczciwość i rzetelność

– gotowość do podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowej wiedzy

– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie – do ustalenia (kontakt: kom. 603 152 203).

Aplikacje można przesyłać drogą pocztową na adres ZOZ w Wągrowcu do dnia 15 stycznia 2022 roku lub na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl