Nabór kandydatów na stanowisko „Ratownik medyczny/Pielęgniarka – Koordynator”

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ogłasza nabór i zaprasza kandydatów do składania aplikacji na stanowisko „Ratownika medycznego/Pielęgniarki – Koordynatora”.

Zakres obowiązków: koordynowanie i nadzorowanie pracy ratowników medycznych zatrudnionych w Zespole opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych (w tym medycznych czynności ratunkowych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza).

Wymagania:
– posiadanie kwalifikacji w zawodzie „ratownik medyczny” lub „pielęgniarka/pielęgniarz”
– co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym i/lub zespole ratownictwa medycznego
– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego/udzielania pierwszej pomocy
– uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
– znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
– zdolności organizacyjne i umiejętność szybkiego reagowania, kompetencje komunikacyjne, dyspozycyjność oraz wysoka kultura osobista.

Aplikacja kandydata winna zawierać następujące dokumenty:
– CV i list motywacyjny
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doskonalenie zawodowe
– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W naborze mogą wziąć udział osoby aktualnie zatrudnione w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – wówczas należy złożyć jedynie list motywacyjny.

Dokumenty można przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie opisanej adresem zwrotnym) w Sekretariacie ZOZ, w terminie do 25 maja 2018 r.

Pozostałe informacje dotyczące naboru, zakresu obowiązków oraz warunków zatrudnienia można uzyskać pod nr tel. 603 152 203.