Rozbudowa szpitala

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, zgodnie z wolą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, przystąpił do przygotowania koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu.

W związku z zawarciem umowy celowej z Powiatem Wągrowieckim została przyznana dla ZOZ dotacja z budżetu Powiatu na zadanie projektowe pn. „Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

Wejście do szpitala

Rozbudowa budynku głównego szpitala umożliwi sprostanie wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.


Realizując wolę Zarządu Powiatu Wągrowieckiego zawarto umowę z firmą EDAN z siedzibą we Wrocławiu, wyłonioną w trybie zamówienia publicznego.

Aktualnie odbywają się cykliczne konsultacje pomiędzy projektantami, a Kierującymi i Zarządzającymi Oddziałami Szpitalnymi oraz Kierownikami pozostałych Komórek Organizacyjnych.


Poniżej przedstawiamy aktualny ramowy schemat koncepcji programowo przestrzennej dla planowanej inwestycji.

Prezentacja rozbudowy szpitala