Oferty pracy


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej pilnie zatrudni pielęgniarkę anestozjologiczną i pielęgniarkę na oddział ginekologii.


Nabór kandydatów na stanowisko „Ratownik medyczny/Pielęgniarka – Koordynator”

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ogłasza nabór i zaprasza kandydatów do składania aplikacji na stanowisko „Ratownika medycznego/Pielęgniarki – Koordynatora”.

 

Zakres obowiązków: koordynowanie i nadzorowanie pracy ratowników medycznych zatrudnionych w Zespole opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych (w tym medycznych czynności ratunkowych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza).

 

Wymagania:

– posiadanie kwalifikacji w zawodzie „ratownik medyczny” lub „pielęgniarka/pielęgniarz”

– co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym i/lub zespole ratownictwa medycznego

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego/udzielania pierwszej pomocy

– uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

– znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– zdolności organizacyjne i umiejętność szybkiego reagowania, kompetencje komunikacyjne, dyspozycyjność oraz wysoka kultura osobista.

 

Aplikacja kandydata winna zawierać następujące dokumenty:

– CV i list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doskonalenie zawodowe

– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W naborze mogą wziąć udział osoby aktualnie zatrudnione w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – wówczas należy złożyć jedynie list motywacyjny.

 

Dokumenty można przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie opisanej adresem zwrotnym) w Sekretariacie ZOZ, w terminie do 25 maja 2018 r.

 

Pozostałe informacje dotyczące naboru, zakresu obowiązków oraz warunków zatrudnienia można uzyskać pod nr tel. 603 152 203.

 

 


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej pilnie zatrudni lekarzy anestezjologów i pediatrów w ramach dyżurów oraz podstawowej ordynacji oddziałów. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.


ZOZ w Wągrowcu zatrudni technika farmacji. Wymagana ukończona szkoła policealna w zawodzie technik farmaceutyczny. Osoby zainteresowane proszą o składanie CV na adres email: kadry@szpitalwagrowiec.pl

Info: Kadry tel.67 2681-593.


Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych.

Termin zgłaszania aplikacji:

– do dnia 21 lipca br. na adres: Sekretariat ZOZ, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec

Informacje szczegółowe.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinach:

  • anestezjologii i intensywnej terapii
  • ginekologii i położnictwa
  • medycyny ratunkowej
  • chorób wewnętrznych lub lekarzy w trakcie specjalizacji
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem ZOZ-u (tel. 603152203):

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni:

  • Pielęgniarkę do pracy w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
  • Pielęgniarkę (instrumentariuszkę) do pracy na bloku operacyjnym

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  +48 67 268 15 91 lub +48 67 268 15 18


Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni ratowników medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z lek. Maciejem Wydrą – Kierującym i Zarządzającym Oddziałem.

  • nr telefonu centrali: +48 67 26 81 500
  • adres e-mail: sor@szpitalwagrowiec.pl