Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY

 • Pacjent ma obowiązek poinformować personel oddziału o każdym zamiarze opuszczenia terenu oddziału z podaniem celu wyjścia (np. wyjście do parku, kaplicy itp.) Prosimy nie opuszczać oddziału w godzinach 7-15.

 • Pacjenci proszeni są o zachowanie czystości, szczególnie w węzłach sanitarnych. W przypadku problemów prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu oddziału.

 • Pacjenci zobowiązani są do dbałości o higienę osobistą. Pacjenci poruszający się samodzielnie powinni przynajmniej raz na dwa dni umyć całe ciało pod prysznicem, po uprzednim skonsultowaniu z pielęgniarką (np w celu zabezpieczenia cewników naczyniowych itp.).

 • Prosimy o unikanie hałaśliwego zachowania oraz poszanowanie obecności innych osób chorych i cierpiących.

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych przez osoby odwiedzające. Pacjenci mogą używać telefony komórkowe tylko po wyraźnej zgodzie personelu, we wskazanym miejscu, z zastrzeżeniem bezwzględnej konieczności wyłączenia sygnałów dźwiękowych (dopuszczalny w tych wypadkach jedynie sygnał wibracyjny).

 • Odwiedziny pacjentów w godzinach od 11-tej do 19-tej. W szczególnych przypadkach odwiedziny w pozostałych godzinach wyłącznie za zgodą personelu. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

  – Wyłączenia telefonów komórkowych

  – Opuszczania oddziału w trakcie wizyt lekarskich, a sal chorych także w trakcie wykonywania czynności pielęgniarskich lub na prośbę personelu

  – Jednoczasowo przy pacjencie na sali może przebywać jedna osoba odwiedzająca, po uzyskaniu zgody innych pacjentów z sali chorych

  – Podawanie lub pozostawianie pacjentowi środków spożywczych prosimy zawsze konsultować z personelem

  – Zakaz siadania na łóżkach pacjentów

  – Przy wchodzeniu na salę oraz przy wychodzeniu zalecana jest dezynfekcja rąk (dozowniki z środkiem dezynfekcyjnym są umieszczone przy umywalkach oraz przy drzwiach wyjściowych z oddziału)

  – Odwiedziny mogą zostać czasowo wstrzymane w poszczególnych salach lub w całości oddziału, jeśli wymagać tego będą względy epidemiologiczne lub zdrowotne

  – Odwiedziny w salach intensywnego nadzoru każdorazowo wymagają zgody personelu

  – Dla bezpieczeństwa odwiedzających sugerujemy nie przyprowadzać na oddział dzieci do lat 15-tu

 • Na terenie oddziału dostępna jest lodówka i czajnik elektryczny do użytku pacjentów. Produkty pozostawione w lodówce bez opisu (nazwisko i data umieszczenia) będą usuwane bez uprzedzenia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania czajnika. (szczegółowe informacje w punkcie pielęgniarskim).

 • Informacji o stanie chorych udziela lekarz prowadzący w godzinach 11-13 w dni powszednie (lekarz dyżurny nie udziela informacji o chorych chyba, że jest ich lekarzem prowadzącym lub gdy sytuacja zdrowotna tego wymaga).

 • Informacja o stanie zdrowia pacjenta udzielana jest wyłącznie osobie wskazanej przez pacjenta w dniu przyjęcia do szpitala, o ile pacjent nie wyrazi pisemnie lub w sposób równoznaczny innego życzenia.

 • Nie udziela się jakichkolwiek informacji o pacjentach drogą telefoniczną (wyjątek stanowi informacja o zgonie lub nagłym pogorszeniu stanu zdrowia gdy połączenie wykonuje personel oddziału do osoby wskazanej przez pacjenta w dokumentacji medycznej).

 • Zabronione jest utrwalanie na terenie oddziału obrazu i dźwięku w jakiejkolwiek formie bez zgody ordynatora oddziału i osób nagrywanych.

 • Ordynator oddziału przyjmuje osoby zainteresowane kontaktem w dni powszednie w godzinach 11-12 po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie.

 • Przypominamy o zakazie palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie całego szpitala! Palenie e-papierosów jest dozwolone na korytarzu, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu na oddział osobom po spożyciu alkoholu!

 • Na terenie oddziału obowiązuje zakaz handlu obnośnego.

 • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.